Asystent rejestracji pojazdów

Witaj na stronie Asystenta Rejestracji pojazdów.

Serwis ten pozwoli Ci w prosty sposób przygotować komplet dokumentów niezbędnych do przeprowadzenie rejestracji, wyrejestrowania, lub wymiany jednego z dokumentów rejestracyjnych pojazdu.
Na kilku kolejnych ekranach poproszony zostaniesz o wprowadzenie danych opisujących rodzaj operacji rejestracyjnej której chcesz dokonać oraz danych rejestrowanego pojazdu.
Na podstawie tych danych automatycznie utworzony zostanie spis dokumentów które musisz przygotować aby dokonać rejestracji, spis elementów które otrzymasz w wyniku rejestracji, oraz wyliczone zostaną koszty rejestracji.

Finalnie otrzymasz możliwość wydrukowania:
Zapraszamy do skorzystania z tego mechanizmu!

Uwaga!

W przypadku kiedy pojazd stanowi współwłasność, wszelkie sprawy w tutejszym wydziale mogą być załatwione przez jedną osobę spośród współwłaścicieli, po uprzednim okazaniu imiennego upoważnienia do danej czynności podpisanego przez współwłaścicieli - zgodnie z art. 33 ustawy z nia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami).
Upoważnienie podlega obowiązkowi zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na rzecz Urzędu Miejskiego w Turku
nr konta:    3    9         1    0    9    0         1    2    2    9         0    0    0    0         0    0    0    0         2    2    0    1         3    4    3    7.
Zwolnieniu od powyższej opłaty podlegają: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

W związku ze zmianą ustawy o podatku akcyzowym, z dniem 01.09.2010 r. wprowadzony zostaje obowiązek okazania dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.
W przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu w/w od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu". - art. 72 ust. 1 pkt 6a oraz ust. 1b ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137, z późniejszymi zmianami).